Pomáháme

investorům najít dodavatele

dodavatelům najít zákazníky

obcím a městům snížit náklady

zadavatelům informovat o projektech

subdodavatelům oslovit odběratele

projektantům a architektům informovat

Celkový počet projektů 263323
Aktuálně v ČR 140445
Aktuálně v SR 122878
Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

nařízení Evropského parlamentu, Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákon České republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "GDPR")

1

Správce osobních údajů

Společnost Maesta a.s., Majerníkova 22, 84105 Bratislava, portál www.zisk.eu

IČO: 45427852, DIČ: SK2023013971, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v

Bratislavě I, oddíl Sa, vložka číslo: 5009/P, (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování osobních údajů a o Vašich právech.

2

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo které správce shromáždil z veřejně dostupných a předtím zveřejněných zdrojů a jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3

Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů, registrace subjektů do systému zisk.eu, smlouvy a objednávky, veřejně přístupné registry, na internetu zveřejněny zdroje, seznamy a evidence (např. stavební povolení, vyhlášky, oznámení, obchodní rejstřík, veřejné stránky a informace subjektů, živnostenský rejstřík , katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam a pod.)

4

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

adresní a identifikační údaje sloužící pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa atd) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (zpracování fotografií atd.)

5

Kategorie subjektů údajů

zákazník správce, dodavatel, odběratel, investor, projektant, architekt, atd

6

Kategorie příjemců osobních údajů

smluvní partneři, dodavatelé materiálů, produktů, služeb, stavební společnosti, atd

7

Účel zpracování osobních údajů

účely obsažené k podpoře marketingu, nabídky a prodeje produktů a služeb, na spolupráci a kooperace.

Informace jsou uveřejňovány ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. GDPR, Stavebního zákona 183/2006 Sb., Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., Zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., Správního řádu 500/2004 Sb., Zákona o některých službách informační společnosti 480/2004 Sb. a jejích novelizací.

8

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce a zpracovatel. Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněný přenos, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Všechny subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinné postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9

Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, v písemnostech a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: veřejně dostupné a dříve zveřejněné údaje, údaje z veřejných dokumentů a seznamů

11

Práva subjektů údajů

1) V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům ak následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází kautomatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2)

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může: Požádat správce o vysvětlení. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Především může jít o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Pokud je žádost subjektu údajů podle odst. 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Pokud nevyhoví správce žádosti subjektu údajů podle odst. 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů §100.

Postup podle odst.1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informácie.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Připomínky a podněty zasílejte na: marketing@zisk.eu