Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Bytový dom - nadstavba polyfunkčnej budovy, Narcisová 6, Košice

10. 4. 2018  |  19:51

„BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice“ - zmena dokončenej stavby súp. č. 2229 na pozemku KN-C parc. č. 2919 k.ú. Terasa formou nadstavby, prístavby a stavebných úprav objektu.

Prestavba existujúcej dvojpodlažnej budovy v súčasnosti užívanej ako polyfunkčný objekt (sklady, posilňovňa a kancelárske priestory), s príslušnými objektmi technického a dopravného vybavenia.
Účelom stavby je vytvorenie bytovej budovy s polyfunkciou administratívy a skladov.

Bytový dom - Návrh rieši výstavbu, stavebné úpravy, prístavbu a nadstavbu kancelárskych priestorov, skladov a bytových jednotiek v rámci jestvujúcej polyfunkčnej budovy.
Nad severnou polovicou objektu je riešená nadstavba dvoch podlaží a v južnej polovici objektu nadstavba piatich podlaží, t.j. celkovo sa navrhuje vytvorenie objektu so 4.NP a 7.NP. Priestory 1. a 2. NP sa navrhujú využívať ako skladové a kancelárske priestory, skladové priestory budú slúžiť pre potreby súčasných, resp. novovzniknutých kancelárskych priestorov bez potreby stálych zamestnancov a pravidelného zásobovania. V nadstavaných 4. až 7. NP podlažiach objektu sa navrhuje vytvorenie bytových priestorov s celkovým počtom 26 bytov : - 2-izbové byty – 10 ks s výmerou do 60 m2 - 3-izbové byty – 16 ks (z toho do 90 m2 – 7 ks, nad 90 m2 – 9 ks). Stavba bude vybavená technickými zariadeniami vody, kanalizácie, elektriny, slaboprúdu, vykurovania a vetrania (z priestorov hygienických zariadení).
Z technologických zariadení bude stavba vybavená výťahom.

Strecha stavby bude riešená ako plochá. Strecha nižšej časti objektu bude zrealizovaná ako zelená strecha s funkciou akumulácie dažďovej vody s možnosťou jej následného prirodzeného odparenia do ovzdušia. Zastavaná plocha: 760,60 m2. Plocha polyfunkcie (kancelárie a sklady): 769,43 m2. Plocha bytov: 1941,90 m2.

Napojenie horúcovod – výmenníková stanica – hlavný zdroj tepla pre navrhované nadstavané bytové priestory stavby bude predstavovať sekundárna teplovodná prípojka napojená na teplovodné rozvody centrálneho zdroja zásobovania tepla spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. Košice.

Statická doprava a komunikácie pre peších – Dopravne bude objekt bytového domu a parkoviská prístupný z Narcisovej ulice existujúcou komunikáciou. Pre stavbu je navrhovaných celkovo 63 parkovacích státí z toho 3 státia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pre administratívu : 16 státí, pre byty : 47 státí. Pre stavbu budú slúžiť parkovacie stojiská na existujúcich a upravených spevnených plochách vo vlastníctve navrhovateľa, na časti ktorých bude vyhotovené nové vodorovné dopravné značenie a existujúce parkovisko. Pozdĺž komunikácie Narcisová ul. sa navrhuje vybudovanie 25 nových parkovacích statí s povrchom z tvárnic ekoraster ohraničených cestným obrubníkom. Materiálovo bude chodník zo zámkovej dlažby ohraničený parkovým obrubníkom. Napojený bude na existujúce chodníky v danej oblasti pomocou vodorovného značenia – priechody pre chodcov a všetky komunikácie pre peších budú navrhnuté s ohľadom pre potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (imobilných).

Zeleň – rieši úpravu okolitých plôch na severnej a južnej strane budovy a zatrávnenie týchto plôch a výsadbu nových stromov prípadne okrasných kríkov. Zároveň nad 4-podlažnou časťou objektu je navrhnutá zelená strecha so schopnosťou zadržiavať dažďovú vodu a jej následné odparovanie sa do ovzdušia.

Napojenie horúcovod – výmenníková stanica – hlavný zdroj tepla pre navrhované nadstavané bytové priestory stavby bude predstavovať sekundárna teplovodná prípojka napojená na teplovodné rozvody centrálneho zdroja zásobovania tepla spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. Košice. Statická doprava a komunikácie pre peších – Dopravne bude objekt bytového domu a parkoviská prístupný z Narcisovej ulice existujúcou komunikáciou. Pre stavbu je navrhovaných celkovo 63 parkovacích státí z toho 3 státia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pre administratívu : 16 státí, pre byty : 47 státí. Pre stavbu budú slúžiť parkovacie stojiská na existujúcich a upravených spevnených plochách vo vlastníctve navrhovateľa, na časti ktorých bude vyhotovené nové vodorovné dopravné značenie a existujúce parkovisko. Pozdĺž komunikácie Narcisová ul. sa navrhuje vybudovanie 25 nových parkovacích statí s povrchom z tvárnic ekoraster ohraničených cestným obrubníkom. Materiálovo bude chodník zo zámkovej dlažby ohraničený parkovým obrubníkom. Napojený bude na existujúce chodníky v danej oblasti pomocou vodorovného značenia – priechody pre chodcov a všetky komunikácie pre peších budú navrhnuté s ohľadom pre potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (imobilných). Zeleň – rieši úpravu okolitých plôch na severnej a južnej strane budovy a zatrávnenie týchto plôch a výsadbu nových stromov prípadne okrasných kríkov. Zároveň nad 4-podlažnou časťou objektu je navrhnutá zelená strecha so schopnosťou zadržiavať dažďovú vodu a jej následné odparovanie sa do ovzdušia.
kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=54387 www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=60237

nadstavba2
nadstavba3
Zdroj: 10.4.2018 // http://www.kosice-estranky.sk/clanky/vystavba/projekty---obytne/bytovy-dom---nadstavba-polyfunkcnej-budovy--narcisova-6--kosice.html

Späť na Stavebníctvo aktuálne