Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Na stiahnutie

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4 / 2016

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4 / 2016

Kvartální analýza českého stavebnicví Q4 / 2016

Kvartální analýza českého stavebnicví Q4 / 2016

 

Nová služba

Sledovanie konkurzov, reštrukturalizácií, likvidácií a zmien v obchodnom registri

 

ZÁKON 154/2015  z 30. júna 2015 „Stavebný zákon“

ZÁKON 154/2015  z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Stavebná produkcia  v stavebných podnikoch SR – ŠÚSR

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 0315

 

O prípravách a priebehu prípravy nového „Stavebného zákona vás budeme informovať.

VLÁDNY NÁVRH z 23.9.2015, ktorým sa mení a dopĺňa „Stavebný zákon“ 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Aktuálne informácie a materiály z SNR – „stavebný zákon“

Aktuálne informácie a materiály z SNR – „stavebný zákon“