Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

EDI je súčasťou digitálnej revolúcie v stavebníctve

17. 1. 2020  |  14:50

Dobrým príkladom je informačné modelovanie stavieb (BIM), čo je univerzálny spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. U nás je len v plienkach, veď podľa dostupných informácií iba 13 % stavebných firiem používa BIM. Pritom v zahraničí sa snažia o digitalizáciu celého procesu od návrhu až po projektovanie budov pomocou BIM. Minimalizujú tak náklady, šetria čas a zvyšujú transparentnosť.

Druhým príkladom je elektronická výmena dokumentov (EDI). Stavebníctvo patrí medzi oblasti s komplikovanou administratívnou záťažou a obrovskými nárokmi na aktuálne a presné informácie, najmä nové normy a predpisy. Vezmime si len daňové zákony a faktúry. Výstavba prebieha niekoľko rokov, teda skrz niekoľko účtovných období a je investične mimoriadne náročná. Medzi realizátorom, zhotoviteľmi a subdodávateľmi prebehnú stovky finančných operácií súvisiacich so stavebnou činnosťou. Medzi objednávkou alebo zmluvou o dielo a odovzdaním diela sa pravidelne udejú rôzne zmeny a úpravy, napríklad zmeny materiálov. Proces od odovzdania etapy stavby až po vyplatenie faktúry je tak zdĺhavý a zložitý. Navyše podľa prieskumu CEEC Research z konca roku 2017 termín splatnosti nie je dodržaný v priemere pri 18,9 % pohľadávok, a to naprieč sektorom stavebníctva bez ohľadu na veľkosť alebo zameranie firmy. Pohľadávky, ktoré už spoločnosti považujú za nedobytné, tvoria desatinu 9 % ich portfólia. A to sú náklady v stavebníctve stále jednou z kľúčových tém. Aj v kvartálnej analýze slovenského stavebníctva za 2. štvrťrok 2018 CEEC Research tvrdí, že väčšina výberových konaní je stále hodnotená podľa kritéria najnižšej ceny. Profesionálna EDI vnáša poriadok do firmy a sekundárne upratuje aj obchodné vzťahy. EDI urýchľuje spracovanie, sledovateľnosť a možnosť kontroly všetkých transakcií.

Stavebníctvo je odvetvím, kde prebieha intenzívna komunikácia medzi množstvom subjektov. Počínajúc investorom, finančnými inštitúciami cez architektov, projektantov, konzultantov, štátne inštitúcie, dodávateľov až po kupujúcich a používateľov. EDI podporuje komunikáciu a kooperáciu v celom tomto reťazci.

Čo prináša EDI do stavebníctva?

Jasnú komunikáciu v celom reťazci entít/subjektov;

Efektívne riadenie materiálových tokov v reálnom čase;

Transparentnosť, zrýchlenie a optimalizáciu procesov;

Kontrolu transakcií, včasné avizovanie splatnosti a rýchlejšie úhrady faktúr;

Nižšie náklady na ľudskú prácu s papierovými dokumentmi;

Automatizované spracovanie dokumentov;

Zvýšenie presnosti a zníženie chybovosti;

Jednoduché používanie – EDI funguje akoby „na pozadí“ bežných podnikových procesov.

Silná konkurencia v stavebníctve, ekonomická konjunktúra, ale aj meniace sa postoje stakeholderov vyvíjajú tlak na znižovanie uhlíkovej stopy a vplyvov na životné prostredie, na ekonomické využitie investícií a materiálov a na netradičnú architektúru budov. Stavebníctvo nemôže na tieto zmeny reagovať bez digitalizácie. Ak v minulosti architekti hovorili o CAD (Computer aided design, počítačom podporované projektovanie), že je to science-fiction, dnes už o digitalizácii architektúry a celého odvetvia stavebníctva nikto nepochybuje. BIM a EDI sú softvérové podporné riešenia a základné kamene digitálnej budúcnosti stavebníctva.

pr_editel_01_041018

zdroj:etrend.sk 17.1.2020


Späť na Stavebníctvo aktuálne