Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Na pozemkové úpravy by v tomto roku malo ísť viac ako 73 miliónov eur

30. 6. 2021  |  09:10

Pozemkové úpravy je nutné začať každoročne v asi 120 katastrálnych územiach.

Na pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach by v roku 2021 malo ísť zo štátneho rozpočtu 73,4 milióna eur s DPH.

Na rovnaký počet katastrálnych území je v roku 2022 potrebných 63,89 milióna eur s DPH.

Vyplýva to z materiálov Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2021, respektíve v roku 2022, ktoré zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kritéria podľa naliehavosti

Výsledný zoznam predložených 120 katastrálnych území v každom roku bol podľa agrorezortu vypracovaný na základe vyhodnotenia stanovených alebo komisiou prijatých kritérií. Ich vyhodnotenie sa zrealizovalo podľa dohodnutej metodiky schválenej predsedom komisie 9. júna 2021.

Agrorezort priblížil, že komisia na svojom zasadnutí 26. mája 2021 stanovila, že percentuálna váha medzi jednotlivými skupinami kritérií bude v pomere 1:2:1.

Tento pomer podľa ministerstva znamená, že vo vlastníckych kritériách môže katastrálne územie získať maximálne 200 bodov, v odborných rezortných (užívacích) kritériách môže získať maximálne 400 bodov a v odborných mimorezortných kritériách maximálne 200 bodov.

"Keďže posúdenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav sa vykonávalo pre celé územia mimo zastavaných území katastrálnych území a z priemerných podkladov, odhad predpokladanej ceny môže byť pre skutočný projekt pozemkových úprav pomerne nadhodnotený. Presnejšie údaje budú k dispozícii po ukončení tzv. prípravných konaní pozemkových úprav, ktoré sa začnú neodkladne po schválení materiálu vládou SR. Je dôvodný predpoklad, že skutočná cena týchto projektov pozemkových úprav bude značne nižšia," upozornilo Ministerstvo pôdohospodárstva.

Financovanie po etapách

Podľa agrorezortu je však potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť rokov sa bude uvedená suma čerpať postupne vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav.

"Pri priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav približne 4 až 6 mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších 6 mesiacov je možné predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 120 vybraných katastrálnych územiach až v roku 2023," dodalo Ministerstvo pôdohospodárstva.

Na základe nelegislatívneho materiálu Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR schváleného vládou 21. augusta 2019 sa majú počas 30 rokov vykonať pozemkové úpravy vo všetkých 3103 katastrálnych územiach, kde sa ešte pozemkové úpravy nerealizovali a ich vykonanie je potrebné a účelné.

Pozemkové úpravy je nutné začať každoročne v asi 120 katastrálnych územiach. Zoznam katastrálnych území vypracovala medzirezortná komisia pre vyhodnotenie kritérií na stanovenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav a výber katastrálnych území, ktorú zriadilo Ministerstvo pôdohospodárstva v roku 2019.

Tri zásadné pripomienky ZMOS-u

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo k procesu pozemkových úprav tri zásadné pripomienky, oznámil ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.

Zdôraznil, že ZMOS žiada ministerstvo doplniť kritérium týkajúce sa počtu rokov od poslednej komasácie, respektíve od posledných pozemkových úprav v katastrálnom území, kritérium ukončenia reštitučného konania v príslušnom katastrálnom území a kritérium ukončenia prvej fázy pozemkových úprav.

ZMOS okrem toho požaduje, aby mal každý okres každoročne rovnomerné zastúpenie v zozname obcí, tak ako bolo pôvodne sľúbené.

Dôvodom tejto zásadnej pripomienky je fakt, že niektoré okresy majú zastúpenie len v roku 2022 aj napriek tomu, že sa v okrese nachádzajú obce, kde sa od zrušenia nevoľníctva vlastnícke vzťahy drobili.

Kaliňák dodal, že ZMOS v rámci medzirezortného pripomienkového konania žiada aj to, aby bolo územie Slovenska zhodnotené a posudzované objektívnymi kritériami tak, aby miestne aj regionálne samosprávy vedeli, kedy a na základe čoho ich pozemkové úpravy čakajú.

zdroj:Bratislava deň.sk 30.6.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne