Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Polyfunkčný objekt Seberíniho osviežil Ružinov

28. 8. 2020  |  20:45

Do existujúcej štruktúry bratislavského Ružinova (pri hoteli Bratislava), ktorá leží na rozhraní dvoch spôsobov urbanizácie – konceptu mestského bloku z roku 2003 a sídliskového urbanizmu solitérov zo sedemdesiatych rokov – sú ako zjednocujúci prvok vložené tri objekty na spoločnej podzemnej platforme garáží. Sú rôzne výškovo zónované.

Do Seberíniho ulice sa obracia štít osempodlažného polyfunkčného domu A, ktorý reaguje na rovnakú okolitú výšku jestvujúcich budov. Občianskou vybavenosťou prízemia podporuje funkčné obohatenie ulice. Sedempodlažný objekt B v strede štruktúry je odsunutý západným smerom. Reaguje tak na priestorový vzťah s protiľahlým jestvujúcim líniovým obytným domom a spoluvytvára medzipriestor so zeleňou verejného mestského parku.

Zníženým prepojením so strešnou záhradou je primknutý k štrnásťpodlažnej veži C, obrátenej pozdĺžnym južným priečelím k rozsiahlej pláni športového areálu susednej školy na Tomášikovej ulici. Obľúbený diagonálny peší ťah územím bol zachovaný a prerozprávaný do verejného chodníka vedúceho vnútroblokom s detským ihriskom a parkovou úpravou.

Vegetácia sa objavuje aj na fasádach objektov výtvarným motívom „košíka“ – prefabrikovaného panelu so sieťovinou, cez ktorú preniká zatiaľ striedmy, v budúcnosti bohatý trs zelene. Koncepcia architektonického výrazu celého súboru je postavená na protiklade plnej plochy nabielo omietnutých fasádnych stien a hlbokej štruktúrovanej zóny lineárnych lodžií v kontrastnom tóne antracitovej sivej, rytmicky doplnenej o farebné akcenty deliacich stien béžovej farby.

Racionálnu horizontalitu lodžií oživuje výtvarná hra sústavy vertikálnych mobilných hliníkových paravánov, ktoré na preslnených fasádach vytvárajú bytom príjemne zatienené exteriérové pobytové plochy. K obytnej prívetivosti prispieva aj prirodzený tón dreva na podlahách lodžií.

Polyfunkčný objekt Seberíniho
Polyfunkčný objekt Seberíniho | Zdroj: Tomáš Manina

Projekt na dlhú trať

Od súťaže v roku 2005 po začiatok realizácie v roku 2017 ubehlo celých 12 rokov. Pozemok pôvodne vlastnilo mesto Bratislava a bol predaný s podmienkou výstavby bytového domu. Architektonický návrh vzišiel z kvalitne pripravenej súťaže.

V porote mala svoje zastúpenie aj príslušná mestská časť Ružinov prostredníctvom svojho vtedajšieho hlavného architekta. To položilo základ hodnotnému projektu z dielne renomovaného architektonického ateliéru. Napriek tomu trval povoľovací proces 86 mesiacov – t. j. viac ako 7 rokov.

Po peripetiách spôsobených nesúhlasom s výstavbou bol nakoniec projekt spustený v roku 2017. Všetky priestory v projekte boli predané už v prvom roku výstavby, z toho Ružinovčania kúpili v projekte 70 % priestorov, z nich viac ako polovica s bydliskom v bezprostrednom okolí. Po dlhoročnom úsilí o povolenie výstavby bol objekt developera HORFIN v roku 2019 úspešne skolaudovaný a svojou urbanistickou koncepciou, architektonickou tektonikou a funkčnou náplňou sa stal pridanou hodnotou života okolitého prostredia.

zdroj:Bratislava deň 28.8.2020

Späť na Stavebníctvo aktuálne