Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Týchto 10 spôsobov, ako šetriť energiu vo verejných budovách, by mal poznať každý správca

  |  11:34

Dokument, ktorý pripravil Úrad vlády SR spolu s odborníkmi pod názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov, obsahuje rýchle a investične nenáročné opatrenia na zníženie potreby energie na vykurovaní. A keďže vykurovacia sezóna sa už začala, je dobré si ich pripomenúť.

Z celkového počtu verejných budov majú najväčší podiel školy (45 %) a administratívne budovy (16,6 %). Pokiaľ nie sú obnovené, spotreba energie na vykurovanie v nich tvorí viac ako 80 % celkovej spotreby energie. Nasledovné odporúčané opatrenia sú zamerané na šetrenie pri vykurovaní aj na úsporu elektrickej energie. Všetky sa dajú realizovať v relatívne krátkom časovom horizonte a pritom nejde o finančne náročné investície.

Osadenie inteligentného systému merania spotreby energií v budove

Hlavným predpokladom pre správny návrh úsporných opatrení sú kvalitné údaje o spotrebe energií v budove. Jednoduchým a efektívnym riešením je osadenie inteligentných systémov, ktoré merajú spotrebu energií v reálnom čase.

Zriaďovateľ alebo vlastník budovy môže realizovať optimálne úsporné procesy a opatrenia len vtedy, ak bude disponovať kvalitnou analýzou nakladania s energiami v zariadeniach pod svojou správou. Toto opatrenie nevyžaduje stavebné povolenie ani zložité projektové procesy a je možné ho aplikovať v priebehu niekoľkých dní až týždňov.

Predpokladané náklady: do 5-tisíc eur pri projekte bežnej školy s 500 žiakmi
Potenciál úspor: 3 % až 6 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: 1 až 2 týždne

Zavedenie systémov efektívneho riadenia a regulácie energií

Vo mnohých verejných budovách s pôvodným vykurovaním je možné ušetriť prostredníctvom systémov, ktoré dokážu efektívne riadiť a regulovať výrobu energie v budove tak, aby ju systém vyrábal len v takom množstve a čase, v akom je potrebná. Pre každú budovu musí byť systém nastavený individuálne, aby zohľadňoval spôsob jej prevádzky.

V školách je napríklad vhodné utlmiť vykurovanie po skončení vyučovania, cez víkendy, sviatky či prázdniny. Vo viac ako tretine verejných budov nie je zabezpečený nočný a víkendový útlm vykurovania. Z hľadiska úspor je budovu zároveň vhodné rozdeliť na niekoľko zón (napríklad podľa svetových strán) a osobitne regulovať teplotu v každej z nich.

Množstvo vyrábaného tepla je možné efektívne regulovať taktiež na základe vonkajšej teploty vzduchu, ide o tzv. ekvitermickú reguláciu. Vďaka takejto optimalizácií sa dá ušetriť až 20 % spotreby energie.

Predpokladané náklady: v priemere od 10-tisíc eur (v závislosti od rozsahu)
Potenciál úspor: 10 % až 20 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: 1 až 3 mesiace

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy je zo zákona povinné pre všetky budovy nad 1 000 m2. Pokiaľ však systém nefunguje optimálne, poprípade bol vyregulovaný už dávnejšie, je vhodné vykonať základnú diagnostiku a následne zrealizovať potrebné opatrenia pre správne vyregulovanie, ktoré môže ušetriť spotrebu energie až o 10 %.

Predpokladané náklady: základná diagnostika do 200 eur, vyregulovanie v bežnej škole s 500 žiakmi od 3-tisíc eur (v závislosti od rozsahu)
Potenciál úspor: 3 % až 10 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: 1 až 3 mesiace

Osadenie termostatických hlavíc

Tak ako hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, aj osadenie termostatických ventilov a hlavíc je zo zákona povinné pre všetky budovy nad 1 000 m2. Časť verejných budov, pre ktoré je toto opatrenie povinné, ich však stále nemá osadené na všetkých radiátoroch, prípadne je časť tých vymenených už nefunkčná.

Obe opatrenia sú vhodné aj pre menšie budovy. Teplota radiátorov sa dá optimálne regulovať termostatickou hlavicou, ktorá upravuje prívod teplej vody do radiátora. Vďaka nim je možné zabezpečiť, aby radiátor nekúril nepretržite, ale len vtedy, keď je to potrebné. Jedným z riešení môžu byť aj inteligentné elektroventily, riadené centrálnou reguláciou s pripojením na internet.

Problematiku regulácie a termostatizácie je potrebné vnímať ako jeden ucelený súbor opatrení, ktorý je vhodné vzájomne kombinovať.

Predpokladané náklady: tisíc až 3-tisíc eur pri projekte bežnej školy s 500 žiakmi
Potenciál úspor: 2 % až 4 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: 1 až 2 týždne

Zateplenie podkrovia alebo strechy

Strešná konštrukcia tvorí vrchnú horizontálnu obalovú konštrukciu budovy. Teplý vzduch stúpa nahor, z toho dôvodu má strecha významný vplyv na tepelné straty budovy. Časť verejných budov (napríklad malé škôlky v obciach) majú šikmú strechu s nevykurovaným podkrovím, ktoré nie je dostatočne zateplené.

Zatepliť podkrovnú časť je proces, ktorý je možné zrealizovať v priebehu pár dní a bez nutnosti zásahu do budovy z exteriéru. Zároveň sa jedná o opatrenie s veľkým potenciálom úspor.

Predpokladané náklady: 5-tisíc až 32-tisíc eur pri malej škôlke alebo menšom obecnom úrade, 32-tisíc až 96-tisíc eur pri veľkej škôlke alebo škole
Potenciál úspor: 15 % až 20 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: 1 až 3 mesiace

Škola
Z celkového počtu verejných budov sú takmer polovica z nich školy. | Zdroj: Pexels

Zateplenie rozvodov tepla v budove

Viac ako polovica dĺžky rozvodov tepla prechádza nevykurovanými priestormi. Vhodná tepelná izolácia dokáže znížiť tepelné straty potrubia o 60 až 70 %, čo môže mať určitý efekt na celkovú potrebu energie na vykurovanie.

Podľa legislatívnych požiadaviek mali byť rozvody vo verejných budovách zabezpečené efektívnou izoláciou už na konci roka 2015. Vo verejných budovách, v ktorých neprebehla modernizácia vykurovania, však rozvody väčšinou zateplené nie sú.

Predpokladané náklady: 200 až tisíc eur v závislosti od veľkosti budovy
Potenciál úspor: 1 % až 3 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: 1 až 2 týždne

Informačná kampaň alebo školenie zamestnancov

Vo všeobecnosti platí, že regulácia vykurovacieho systému tvorí zhruba jednu polovicu úspor. Za druhú polovicu je zodpovedný človek a jeho správanie sa v budove. Prostredníctvom jednoduchých opatrení, ktoré môžu urobiť užívatelia budovy (žiaci, učitelia či zamestnanci), je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie bez významných nákladov.

Je preto vhodné zorganizovať informačnú kampaň alebo pravidelné školenia zamerané na zmenu návykov a správania sa v budove. Venované by mali byť témam šetrenia energií, správneho vetrania v miestnosti, vyvarovania sa prekurovania, nastavovania termostatických hlavíc na vykurovacích telesách či správnemu spôsobu narábania s technológiami v miestnosti.

Predpokladané náklady: bez významných nákladov
Potenciál úspor: v závislosti od rozsahu (pri obmedzení prekurovania je to aj viac ako 5 % spotreby)
Doba realizácie: 1 až 2 týždne

Zníženie teploty vo vykurovaných miestnostiach aspoň o 1 °C

Tam, kde to hygienické požiadavky na minimálnu teplotu dovoľujú, je možné znížením teploty v miestnosti o 1 °C znížiť spotrebu energie na vykurovanie o 6 % až 7 %. Prekurovaním totiž plytváme významné množstvo energie. Pri energetických auditoch sa často konštatuje, že teplota v jednotlivých miestnostiach je o 1 až 4 °C nad optimálnou teplotou.

Úspory energie sa teda dajú dosiahnuť aj bez straty komfortu stanovením maximálnej teploty pri vykurovaní, samozrejme za dodržania legislatívnych požiadaviek na optimálnu teplotu v miestnosti.

Predpokladané náklady: bez významných nákladov
Potenciál úspor: 6 až 7 % priemernej ročnej spotreby
Doba realizácie: 1 až 3 dni

Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie

Efektívnym opatrením, ako znížiť náklady na energie, je inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré vyrábajú energiu na mieste budovy pre jej vlastnú spotrebu. Inštalácia fotovoltických panelov pre účely vlastnej výroby elektrickej energie je vďaka novým pravidlám pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrickej sústavy vhodných riešením pre všetky verejné budovy.

Rýchlym a efektívnym riešením náhrady plynového kotla v priestoroch, ako sú napríklad telocvične, môže byť zase tepelné čerpadlo systému vzduch-vzduch. Vzhľadom na klimatické zmeny a potrebu vhodného vnútorného prostredia aj v letných mesiacoch, bude chladenie predstavovať čoraz významnejšiu položku v spotrebe elektrickej energie. Práve fotovoltické panely a iné OZE dokážu pokryť zvýšenú spotrebu elektrickej energie v najteplejších mesiacoch.

Predpokladané náklady: v závislosti od rozsahu, napríklad fotovoltika pre škôlku so 6 triedami 40-tisíc eur, tepelné čerpadlo pre štandardnú telocvičňu 25-tisíc eur
Potenciál úspor: v závislosti od rozsahu – vyššie spomínaná fotovoltika 82 % ročnej spotreby elektrickej energie (bez spotrebičov), tepelné čerpadlo zníženie 25 % nákladov na vykurovanie a zníženie spotreby plynu o 100 %
Doba realizácie: 1 až 6 mesiacov

Výmena starého osvetlenia za úsporné LED svietidlá

Veľké množstvo elektrickej energie je možné ušetriť modernizáciou systému umelého osvetlenia vo verejných budovách. LED svietidlá sú pri porovnateľnom svetelnom toku schopné usporiť až 90 % energie v porovnaní s klasickými žiarovkami.

Jednou z možností je tiež využitie biodynamických a pokročilých systémov ovládania, ktoré znižujú intenzitu umelého osvetlenia na základe úrovne denného svetla, čím dochádza k ešte výraznejšiemu šetreniu energií.

Predpokladané náklady: v závislosti od rozsahu, napríklad kompletná výmena v škôlke so 6 triedami 31-tisíc eur
Potenciál úspor: v závislosti od rozsahu – vyššie spomínaná škôlka 63 % elektrickej energie na osvetlenie
Doba realizácie: 1 až 4 mesiace

zdroj:bratislavadeň 24.9.2022

Späť na Stavebníctvo aktuálne