Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Vo Hviezdoslavove chystajú nové plochy na výstavbu, pribudne 63 domov

11. 7. 2018  |  20:32

Vo Hviezdoslavove chystajú nové plochy na výstavbu, pribudne 63 domov

Obec Hviezdoslavov, ktorá je kvôli blízkosti k hlavnému mestu považovaná aj za bratislavský satelit, sa opäť nafúkne. Úrady aktuálne posudzujú zámer, ktorého cieľom je vytvoriť nové stavebné parcely. Výsledkom má byť priestor pre ďalších 63 domov.

Zámer, ktorý nesie pracovný názov Rozvojová plocha 29, rieši výstavbu mimo zastaveného územia obce v lokalite nazývanej Podháj. V súčasnosti je parcela vedená ako orná pôda. Areál je zo severozápadnej a juhozápadnej strany ohraničený obytnou zónou, zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany zase susedí s ornou pôdou.

Odpoveď na dopyt

„Riešená lokalita bola vybraná z hľadiska jej vhodnosti pre daný účel výstavby a súladu so všetkými záväznými územnoplánovacími dokumentáciami. Územie je dobre dopravne prístupné a bezproblémovo pripojiteľné na potrebné inžinierske siete,“ píše predkladateľ v zámere, ktorý posudzujú úrady.

Podľa predkladateľa pozorujú zvýšený záujem o bývanie na vidieku. „Nárast dopytu po individuálnej výstavbe podnietil investora na určenie vhodnej lokality, kde by sa dala vytvoriť nová individuálna bytová výstavba. K spracovaniu návrhu sa pristúpilo na požiadavku investora. Dôvodom novej výstavby v danom území je rozšírenie vidieckeho sídelného útvaru s kvalitatívne novou zástavbou rodinných domov,“ píše sa v zámere.

Zámer rieši územie s rozlohou 49 583 štvorcových metrov. Pre potreby stavebných parciel má byť vyčlenených 39 321 štvorcových metrov plochy. Necelých deväťtisíc štvorcových metrov má byť vyčlenených pre vytvorenie komunikácií. Investor chce vyčleniť tri parcely pre detské ihrisko, relaxačno-oddychovú zeleň a technickú infraštruktúru.

Enormný nárast obyvateľov

Celkovo má vzniknúť 63 stavebných pozemkov pre domy. Ich veľkosť sa má pohybovať v rozmedzí od 600 do 924 štvorcových metrov. Realizácia projektu má pritom prebiehať v dvoch fázach. Prvá počíta s vybudovaním inžinierskych sietí, druhá s realizáciou samotných rodinných domov.

Rozpočet ani časový rámec realizácie projektu investor nespresnil. Faktom je, že Hviezdoslavov zažíva v poslednom desaťročí nebývalý rozvoj. V rebríčku TREND Reality, ktorý si všímal obce s najvýraznejším prírastkom obyvateľov, obsadil Hviezdoslavov druhé miesto. V rokoch 2008 až 2015 vzrástol počet obyvateľov o 140 percent.

Samotnej obci to narobilo starosti. „Je to problém, ktorý sme zdedili po bývalom vedení. Bol vytvorený nový územný plán, v ktorom chýbala infraštruktúrna pripravenosť i väčšie kapacity pre školu i škôlku,“ vysvetľoval starosta Marek Kúdela. Podľa jeho slov oficiálne žilo v obci na konci roka 2016 iba 1 300 obyvateľov, reálne ich však bolo okolo 2 700. Veľká časť obyvateľov totiž nemá prehlásené trvalé bydlisko, tvrdil M. Kúdela.

Zdroj: 11.07.2018, 13:31 | Tomáš Vašuta | © 2018 News and Media Holding // https://reality.etrend.sk/byvanie/vo-hviezdoslavove-pripravuju-nove-plochy-na-vystavbu-pribudne-63-domov.html

Späť na Stavebníctvo aktuálne