Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

vznikne nová administratívna budova „Florian Offices“...

12. 3. 2019  |  18:25

Podľa predkladaného zámeru je navrhovanou činnosťou výstavba administratívnej budovy, ktorá bude mať aj potrebné technické zázemie a parkovacie miesta. Zámer je pritom predkladaný v dvoch variantoch, tie sa odlišujú v technickom riešení zabezpečenia tepla.

Navrhovateľom projektu je spoločnosť s ručením obmedzeným Florian Offices, ktorá sídli práve v bratislavskom Starom Meste. Ako sa píše v zámere, pôjde o pozemnú stavbu administratívneho charakteru, ktorá bude slúžiť najmä budúcim vlastníkom, nájomníkom a návštevníkom jednotlivých priestorov v administratívnej budove.

Predpokladaný začiatok výstavby stanovil investor na október 2019 a ukončenie výstavby je v pláne o tri roky neskôr, a teda v októbri 2022. Ako doplnil investor: „Termín začiatku stavby je podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích procesoch podľa stavebného zákona. Termín ukončenia činnosti, teda prevádzky objektov, nie je definovaný.“

Pozemok, kde má administratívna budova vzniknúť, sa nachádza v severozápadnej časti Starého Mesta, konkrétne za hranicou historickej časti. Lokalita stavby je pritom súčasťou širšieho stavebného zámeru v území. „Predmetné územie je v súčasnosti značne nesúrodé, pričom zároveň je ako centrálne mestské územie pre budúce vhodné doplnenie jeho štruktúry veľmi cenné,“ píše sa v predkladanom zámere.

V širšom okolí budúcej stavby sa nachádza funkčne zmiešaná zástavba, je tu napríklad komplex univerzitných budov Slovenskej technickej univerzity, súbor vládnych budov, zástavba obytných domov či občianska vybavenosť a rôzne služby. „Riešené územie má veľmi dobré napojenie na blízke plochy parkov a zelene ako sú Medická záhrada, v súčasnosti revitalizovaný park na Námestie Slobody či park na Americkom námestí. V širšom okolí, v pešej dostupnosti do jedného kilometra, sa nachádzajú historické centrum, gymnázium a základná škola, hotely a pobočky bánk,“ spresňuje zámer.

Na pozemku sa momentálne nachádzajú menšie stavby, taktiež väčšia parkovacia plocha s približne 40 parkovacími miestami a pôvodná zeleň. Jeden z objektov nachádzajúcich sa na riešenom pozemku je uvedený ako objekt s pamiatkovou hodnotou. Ako sa píše v zámere, Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal súhlasné stanovisko s odstránením existujúceho objektu.

„Objekt administratívnej budovy rešpektuje charakter mestskej blokovej zástavby a udržuje existujúcu nosnú uličnú štruktúru, pričom rešpektuje hmotovo – priestorové a výškové usporiadanie okolitej štruktúry. Architektúra objektu a riešenie fasád zodpovedá významu a lokalite ako vizuálne a funkčne exponovanému územiu. Objekt je stvárnený jednoduchou, v pôdorysnej polohe v nárožiach jemne zakrivenou, solitérnou hmotou, čo umocňuje jeho celkový elegantný obrys. Objekt je 6 podlažný, s vloženým podlažím v parteri (mezanínom) a trojpodlažnou podzemnou garážovou časťou,“ uvádza zámer.

V objekte by malo byť k dispozícii 270 parkovacích miest, ktoré budú situované v podzemnej garáži. Celkové náklady na výstavbu novej administratívnej budovy odhadol investor na približných 17-miliónov eur.

vystavba_sita-1

zdroj:BratislavaDeň 12.3.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne