Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

K + K program

V našej spoločnosti dbáme dôsledne na sledovanie dvoch kritérií, dodržanie ktorých nám zaručuje ďalšie zotrvanie v segmente stavebníctva, prácu s projekt informáciami a udržanie si pozície lídra na trhu. Sú to:

  • Kvalita
  • Kvantita

Pod kvalitou rozumieme uverejňovanie obsahovo pravdivých informácií o stavbách a investíciách, s uvedením aktuálnych kontaktov na zverejnené subjekty (investor, dodávatelia, projektant).

Pri kvantite sledujeme množstvo týždenne uverejňovaných informácií o stavbách z rôznych profesijných skupín v rovnomernom členení tak, aby sa si každý klient vedel vybrať dostatok použiteľných zdrojov.

Ako jediná spoločnosť na trhu prinášame našim klientom týždenne garantovaný minimálny počet aktuálnych informácií (250 informácií/týždeň), pričom už dnes prinášame minimálne dvojnásobok počtu informácií oproti konkurencii. Našim záujmom do budúcna je tento počet kontinuálne zvyšovať.

K + K program spolu so službou GARANT, ktorú poskytujeme ako jediná spoločnosť, prináša našim klientom významnú konkurenčnú výhodu.

Sme si vedomí nášho záväzku voči našim klientom, a preto sme pre nich vyčlenili samostatné oddelenie, pod kompetencie ktorého bude spadať kompletná správa K+K programu.